Legislatie (organizare si functionare)

LEGI

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

11. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

  

ORDONANŢE ȘI ORDONANȚE DE URGENŢĂ

 

1. Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru de funcționare și organizare a consiliului local.

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2008 privind unele masuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;

   

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;

2. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

 

ORDINE

 

1. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1496/2009 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective;

4. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

5. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;

6. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;