Asistenta sociala

3. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi petrolieri:

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social:

Până la data de 15 septembrie* a fiecărui an, Serviciul Public de Asistență Socială Bicaz are obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social.
După emiterea dispoziţiei se întocmeşte situaţia centralizatoare privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, care va fi transmisă Serviciului Financiar Bicaz în vederea efectuării plăţii.
Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri se efectuează o singură dată până la data de 31 decembrie * a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.

Pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social.

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Public de Asistență Socială Bicaz.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la Serviciul Piblic de Asistență Socailă Bicaz, unde sunt înregistrate într-un registru special.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi data efectuării plăţii acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.
Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21