Asistenta sociala

Acte necesare:

Pentru cetăţenii români 

 • B.I. – buletin identitate
 • C.I. – carte de identitate
 • C.I.P – carte de identitate provizorie

 Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

 • C.I. –  carnet de identitate
 • L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
 • D.I. – document de identitate
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească  privind pensia de întreţinere;
 • Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaraţie notarială din care să rezulte acest lucru;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Județeană  pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bicaz  pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională
 • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21