Asistenta sociala

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat înspaţiu): – mp/locatar -
 1. a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv
5 puncte
 1. b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv
7 puncte
 1. c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv
9 puncte
 1. d) mai mică de 8 mp
10 puncte

    NOTĂ:

    În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

 1. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
 1. a) căsătorit
10 puncte
 1. b) necăsătorit
8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
 1. a) Copii
- 1 copil 2 puncte
- 2 copii 3 puncte
- 3 copii 4 puncte
- 4 copii 5 puncte
->4 copii            5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
 1. b) alte persoane, indiferent de numărul acestora
2 puncte
 1. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru alfamiliei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii,însoţitor sau o cameră în plus 2 puncte
 1. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 4 puncte
 1. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesionalăşi/sau cu specializare la locul de muncă 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cuspecializare la locul de muncă 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sauprofesionale de specialitate şi/sau prin studii superioarede scurtă durată 13 puncte
5.5. cu studii superioare 15 puncte

    NOTĂ:

    Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

 1. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care auîmplinit 18 ani 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate  5 puncte
 1. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie 15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediubrut pe economie 10 puncte

    NOTĂ:

    – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

    – În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

    – În cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condiţiile legii.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21