Asistenta sociala

 • Adeverinţa de elev;
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Bicaz din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
 • Certificat de rol fiscal eliberat de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei oraș Bicaz;
 • Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
 • Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
 • Ultimul talon alocaţie de stat
 • Orice alte acte pentru dovedirea componenţei familiei şi veniturile realizate de membrii familiei;
 • Dosar cu şină.
 • Condiţii de acordare:

  Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Public de Asistență Socială Bicaz , din cadrul Primăriei oraș Bicaz,
  Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se va efectua ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.
  Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului, începând cu luna următoare depunerii cererii.
  În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.
  Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei:
  Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR, după cum urmează:

  Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună:
  – în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
  * 0, 1640  x  ISR =82 lei pentru familia cu un copil;
  * 0, 3280  x  ISR =164  lei pentru familia cu 2 copii;
  * 0, 4920  x  ISR = 246  lei pentru familia cu 3 copii;
  * 0, 6560  x  ISR =328  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21